หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข่าวสาร
บริการของเรา
มุมบัญชี
รูปภาพ
เว็บลิงค์
บอร์ดบัญชีภาษี
ติดต่อที่นี่

มุมบัญชี

 กำหนดใช้รูปแบบรายงาน และใบกำกับภาษีแบบใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2557
 ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือน, ภาษีที่ดิน
 ผลประโยชน์เกี่ยวกับพนักงาน
 การปรับโครงสร้างภาษี ปี 2555,56,57
 ค่าแรงใหม่กับต้นทุนที่เพิ่ม!ขึ้น
 การส่งเสริมการลงทุน BOI
 ความรู้เบื้องต้น เมือเริ่มเป็น นิติบุคคล
  -  หน้าที่ของนิติบุคคล ตามกฎหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543
  -  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
  -  ให้คำปรึกษาและแนะนำ
 คำศัพท์บัญชี Account Glossary
 การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

กลุ่มบริการของเรา

 โปรแกรมเอ็กซ์เพรส
 บริการด้านบัญชี วางแผนภาษี
 บริการด้านตรวจสอบบัญชี
 บริการด้านกฎหมาย
 บริการด้านเอกสาร Work permit ,Visa
 บริการสอนพิเศษบัญชี/อบรม/ติวบัญชี
 จดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จดจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/เลิก/ชำระบัญชี
Custom Search
 
 
  มุมบัญชี > ความรู้เบื้องต้น เมือเริ่มเป็น นิติบุคคล > หน้าที่ของนิติบุคคล ตามกฎหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543
หน้าที่ของนิติบุคคล ตามกฎหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543
นิติบุคคลตั้งใหม่ มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างจึงจะถูกต้องตามกฏหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เป็นเรื่องใกล้ตัว และต้องรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและกฎต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาดจากการเข้าใจผิด และความเสียหายที่อาจเกิดขขึ้น
 รายละเอียด

http://www.dbd.go.th/aud/search1.phtml

    นิติบุคคลตั้งใหม่ มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างจึงจะถูกต้องตามกฏหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543   

   กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบบัญชีของบริษัท/ห้างฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี
   ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
   จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีเข้าหลักเกณฑ์ต้องจด)
   เมื่อมีลูกจ้างหรือพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนประกันสังคม     
   จัดหา "ผู้ทำบัญชี" ขึ้นทะเบียนเป็น accountant ของบริษัท 
   ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
   ปิดงบและจัดทำงบการเงินประจำปี
    รายการย่อที่ต้องในงบการเงิน
    คำอธิบายรายการย่องบการเงิน
   การนำส่งงบการเงินประจำปี
   หลักเกณฑ์กายื่นงบการเงินประจำปี
   ตรวจสอบการแจ้งรายชื่อธุรกิจของผู้สอบบัญชี

 
  Copyright @ 2010 2sisaccount.com Al l Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Website counter